2015 Ödülleri

ADAYLAR VE KAZANANLAR İÇİN ÇAĞRI

Her topluluk, dil, inanç, tarih, sanat gibi geliştirdiği kültür mirasıyla millet olur, devlet kurar, çağlara ve tarihe yön verir ve dünyadaki yerini alır. Bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşmasını sağlayan kültürel miras geçmişin tanıklarıdır ve bu yönleriyle var oldukları coğrafyaların geleceğinin şekillenmesinde etken rol oynarlar.

Günümüzden dokuz bin yıl önce Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda kentleşme evresi yaşayarak ilk  tarımcı topluluğun yerleşim yeri olan bir şehir Konya... Zaman içinde kesintisiz iskân edilen, iki yüz yılı aşkın süre Selçuklu'ya başkentlik yapan, Hz. Mevlâna'nın gelişi ile şereflenen ve aşçıbaşısı İzzeddin oğlu Yusuf, yani Ateşbâz-ı Velî adına yedi asır önce dünyada ilk ve tek olmak üzere türbe yapılan topraklar...

KONYA...

Ateşbâz-ı Velî adına 2010 ve 1012 yıllarında İstanbul'da yapılan, geçen yıl Konya'ya nakledilen, Mutfak ve Mutfak Kültürü  Ödül Töreni bu yıl ile birlikte artık geleneksel olarak Konya da yapılıyor.

Günümüzde üretmek kolay!.. Ne yazık ki üretmek,  ustalık ve derinlik gerektirmiyor; coğrafya, tecrübe, yetenek, birikim, kültür gibi değerler anlamsızlaştırıldı...  

Türkiye coğrafyasının gastronomik anlamdaki bilgisizlik ortamında, meslekî derinlik, bilgi ve disiplinden yoksun bir çok insan mutfak dünyasına pervasızca girdiler...

Amacımız her tür çıkar ilişkisinden uzak bilgi, meslekî derinlik, disiplin gibi bir çok yetenek ve özveriyi bir arada bulundurabilen, mutfak dünyasına farklı alanlardaki kimlikleri ve kendilerine özgü tarzlarıyla katkı sağlayan kurum, kuruluş ve bireylere farkında olunduklarını, değerli olduklarını bir nebze olsun hissettirebilmek.

Bu törenler kapsamında hem aday olan hem de ödül almaya hak kazananlar bizim için aynı değerdedir.  Zira bu bir yarışma değil, bir saygı törenidir...

Bu saygı töreni sebebiyle Türkiye'nin konusundaki en seçkin isimleri ve otoriteleri sizler için bir araya geliyorlar...

Emek ve Yemek ilişkisinin ülkemizdeki karşılığı olan siz değerli adaylar ve kazananlar! Varlığınızla ve büyük bir gayretle çalışarak sağladığınız katkılarla Türkiye'nin en saygıdeğer mutfak değer-lerini hatırlamak ve Türk kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz.

Katkılarınız için şükranlarımızı arz ederiz.

Onur Kurulu

 

ONUR KURULU

Muammer EROL   / Konya Valisi
Tahir AKYÜREK   / Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma TORU   / Meram Belediye Başkanı
Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL   / Selçuk Üniversitesi Rektörü
Adnan ŞAHİN   / Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı

 

YÜRÜTME KURULU

Adnan ŞAHİN   / Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı
Mustafa ÇIPAN   / Konya İl  Kültür ve Turizm Müdürü
Selim GÜLEÇ   / Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı
Abdi KALAN   / Meram Belediye Başkan Yardımcısı

Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak  Kültürü Ödülleri Yürütme Kurulu bu ödül töreninin ilanı, raporlanması, raporların seçici kurula ulaştırılması, seçici kurulun değerlendirme esnasında isteyeceği bilgilerin kendilerine ulaştırılması ve değerlendirmelerin sonuçlandırılması aşamalarını yürüten kurulu ifade eder. Kısaca “Yürütme Kurulu” olarak anılacaktır. Yürütme Kurulu, dört üyeden oluşur. Yürütme Kurulu, diğer vakıflar, dernekler, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle, mahallî idareler, birlikler ve özel şirket ya da şahıslar ile bu yönerge hükümleri çerçevesinde işbirliği yapabilir.

ÖDÜL

Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından 2010 yılından bu yana  düzenlenen ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği yetkili organları ve Türkiye'de 21 saygın isim tarafından değerlendirilerek belirlenen kurum kuruluş ve şahıslara Ateşbâz-ı Velî adına verilecek ödüldür. Organizasyon misyon, vizyon, içerik ve tema olarak  Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu organizasyonda Türkiye'nin her bölgesinden  organizasyon kapsamı içerisindeki kurum, kuruluş ve şahıslara, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından tasarlanan ödül verilmektedir.

Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri Seçici Kurulu: Ödüllerin kimlere hangi gerekçeler ile verileceğine karar veren 2010 yılında belirlenmiş ve belirli zamanlarda değişiklikler ile 2015 yılı için revize edilmiş 21 kişilik kuruldur.
Kısaca “Seçici Kurul” olarak anılacaktır.

AMAÇ

Günümüzün yoğun rekabete dayalı, etik kurallardan uzak ortamında, kurum, kuruluş ya da kişilerin sürdürülebilir başarısı ve bulundukları ülkenin değerlerine katkısı büyük ölçüde vizyonları ve performanslarına bağlıdır.

“Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak  Kültürü Ödülleri” ile kendi topraklarının varlığına değer veren ve bu değerleri ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği yerlere ulaştırma çabasını katma değeri yüksek proje, ürün ve süreçler ile kanıtlayan ve uluslararası platformlarda sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan başarı örneklerinin ödüllendirilmesi; Türk Mutfağı üst başlığında bu kurum ve kuruluşların bilinirliğinin artırılması ve her anlamda öne çıkartılması olarak özetlenebilir.

KAPSAM

“Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri” Anadolu'da yaşamış ve yaşayanların mutfak değerlerini hatırlama, hatırlatma, buluşturma, sahiplenme, tanıtma insanlarımızın benimseyeceği biçimde, paylaşma gibi değerleri  ilke edinen kurum ve kuruluşları kapsar.

Bu ödüller, mutfağı her yönü ile geliştirmeyi amaç edinmiş kurum, kuruluş ve şahısların kamuoyu tarafından bilinirliğinin artırılarak özendirilmesini amaçlayan bir projedir.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri 24 Ekim 2015 tarihinde Konya'da düzenlenecektir.

ÖDÜL TÖRENİ YÖNETİMİ 

Yürütme Kurulu, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak ve bu yönergede tanımladığı görevleri yürütmek üzere kanunların tanıdığı yetkiler çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte ödül törenini gerçekleştirir.

ÖDÜL SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ

·    Ödül sistemini tasarlamak,
·    Ödül sürecini yönetmek,
·    Ödül taslak takvimini oluşturmak,
·    Ödül sistemi ile ilgili onayları almak,
·    Ödüllerin web sayfası ile ilgili hazırlıkları yürütmek,
·    Ödül ile ilgili dokümantasyonun tasarımı, basımı ve dağıtımını sağlamak,
·    Ödülleri duyurmak,
·    Basın ve medya ilişkilerini yürütmek,
·    Sponsorluk ilişkilerini yürütmek,
·    Aday Dosyalarını derlemek,
·    Aday Dosyalarını Seçici Kurula iletmek,
·    Değerlendirme operasyonunda Seçici Kurula destek olmak,
·    Seçici Kurul iletişimini sağlamak,
·    Ödül Töreni hazırlıklarını yürütmek.

ADAY OLABİLME ŞARTLARI 

1. Ödüllere aday gösterilebilmek için; aday gösterilen kategoride belirtilen gerekçenin  proje aşamasında tamamlanmış, gerekli resmî girişimleri yapılmış ve Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri'ne daha önce aynı proje ile aday gösterilmemiş olması,
2. Ödüle aday gösterilen proje, kurum, kuruluş veya kişilerin, başka bir kurumdan bu anlamda ödül almamış, olması.
3. Projeyi gerçekleştiren kurum, kuruluş ya da kişinin aday olduğu projedeki etki oranının en az % 51 olması.
4. Bu yönerge hükümlerinde Amaç ve Kapsam bölümlerinden herhangi birinde faaliyet göstermeyenler aday gösterilemez, aday gösterilse dahi ödüle lâyık görülemez.

ÖDÜLLER İÇİN DİKKATE ALINAN YEDİ KRİTER   

1.  Ulusal başarı,
2. Uluslararası başarı,
3. Türk Mutfağına kurumsal olarak somut katkı,
4. Türk Mutfağına bireysel olarak somut katkı,
5. Türk Mutfağının uluslararası platformlarda bilinirliğini artırma,
6. Türk Mutfağı adına araştırma, inceleme, arşivleme, kayıt altına alma ve yazılı hâle dönüştürme çalışması,
7. Ürün geliştirme.

BASIN AÇIKLAMALARI

Yürütme Kurulu uzun soluklu ve büyük bir hassasiyetle yaptığı  çalışmalar sonucu ödüle lâyık görülen adayları ve gerekçelerini ödül töreninden bir ay önce kamuoyuna açıklar. Organizasyon yetkili kurulları gerekli gördüğü zamanlarda basın açıklamaları yapar. Aday gösterilen kurum, kuruluş yetkililerinin ya da kişilerin, ödüllerin açıklanıp takdim edileceği törende hazır bulunmalarını sağlar. Aday gösterilenler kendilerini ve projelerini temsil ederler. Ödül kazanan adaylar kendi basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında, “Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri” kapsamında aldıkları ödülü kullanabilirler.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMALARI 

Yürütme Kurulu, Ödül verilecek adayların seçiminde ihtiyaca göre, Ön Seçici Kurul (Jüri) oluşturulması kararı alabilir veya kendi içinde  gerekçeleri ile adayları belirler. Ön Seçici Kurul aday gösterilecek kurum, kuruluş ve kişileri gerekçeleri ile uygunluk açısından değerlendirerek belirler.

Seçici Kurul 21 üyeden oluşur. Seçici Kurulun oluşumuna, Yürütme Kurulu karar verir. Seçici Kurul Üyeleri bireysel anlamda Ödüle aday gösterilemezler; ancak içinde oldukları organizasyonlar, şirketler ya da kurum ve kuruluşlar aday olarak gösterilebilir. Seçici Kurul bu yönetmeliğin “Ödül Kategorileri”ne ait maddelerinde anılan tüm kategorilerdeki ödül kazananları belirler. 

Seçici Kurul, organizasyonun bilgi ve onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz. Seçici Kurul kararları salt çoğunlukla alınır. 

Seçici Kurul üyeleri kendilerinin uygun gördüğü sonuçları açıklamadan önce imzalanmış gerekçeli karar tutanaklarını organizasyon yetkililerince verilen adrese organizasyon komitesi tarafından hazırlanmış zarflara koyarak gönderir.

Seçici Kurul sonuçları törende yapılacak resmî açıklamaya kadar saklı tutmakla yükümlüdür. Seçici Kurul, tamamı ile bağımsız olarak kendilerine iletilen dosyalardaki Yürütme Kurulu  tarafından ödüle aday gösterilen kurum, kuruluş ya da kişileri adaylık gerekçeleri ile değerlendirir.

Seçici Kurulun herhangi bir şekilde etkilenmesini engellemek ve kıymetli zamanlarını verimli kullanmak amacı ile toplantı hâlinde değerlendirme yapmaları yerine dosya üzerinden yapılan incelemeler ile değerlendirme yapmaları daha uygun bulunmuştur. Oylamalar bitene kadar Seçici Kurul üyelerinin isimleri kamuoyuna açıklanmaz… 

Seçici Kurul üyeleri tarafından ayrı ayrı yazılı olarak ve kapalı zarf hâlinde gönderilen değerlendirme sonuçları komisyon huzurunda açılarak tutanağa bağlanır.

Seçici Kurulun belirli bir kurum ya da kuruluşu temsil etmesine ve toplumda saygınlığı olan kişilerden  seçilmesine özen gösterilir.

Ateşbâz-ı Velî Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri Seçici Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler için aday gösterilen tüm kurum, kuruluş ve kişilerin hepsine katılımlarından dolayı aday teşekkür sertifikası verilir.

Herhangi bir kategoride aday gösterilen kurum, kuruluş veya kişiler, diğer başlıklarda aday gösterilemez ve ödül alamaz. Temel ölçütler hakkında açıklamaları ve kanıt olarak sunulacak örnek dokümanları içeren “Aday Dosyası”, ödül değerlendirmelerine temel teşkil edecek şekilde hazırlanarak Seçici Kurula sunulur.

“Aday Dosyası” ve ekindeki kanıt dokümanlar, bu Yönetmelikte tanımlanan Gizlilik ve Etik Prensipleri çerçevesinde, üçüncü şahıslara açıklanmaz.